ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VIAVERBIA BENELUX

I. BEPALINGEN VOOR PROFESSIONALS EN PARTICULIEREN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing op onderhavige algemene verkoopvoorwaarden:

VIAVERBIA BENELUX: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht waarvan de volledige naam luidt Viaverbia Benelux S.à r.l., opgericht en met maatschappelijke zetel te L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss, geregistreerd in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B 137.631.

Klant: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of commerciële activiteit (de Professional) of elke natuurlijke persoon die krachtens het Luxemburgse wetboek op de consumptie beantwoordt aan de juridische kwalificatie van een consument (de Consument) waarmee VIAVERBIA BENELUX een contract afsluit voor de levering van vertalingen en andere taaldiensten.

Dienst/diensten: vertalingen en andere taaldiensten aangeboden door VIAVERBIA BENELUX aan de Klant in het kader van een aanbod of contract tussen VIAVERBIA BENELUX en de Klant.

Contract: het contract tussen VIAVERBIA BENELUX en de Klant met als doel de levering door VIAVERBIA BENELUX van vertalingen of andere taaldiensten in ruil voor een door de Klant verschuldigde prijs, en waarvan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Verkoopvoorwaarden) integraal deel van uitmaken.

Website: de website van VIAVERBIA BENELUX die toegankelijk is via de volgende adressen: www.viaverbia.lu en/of www.viaverbia.be.

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED

De Algemene Verkoopvoorwaarden vormen de basis voor de relatie tussen de partijen.

Ze definiëren de voorwaarden volgens dewelke VIAVERBIA BENELUX de Diensten levert aan de Klant die hiervoor de opdracht heeft gegeven via de website, rechtstreeks contact of papieren gegevensdrager.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn zonder voorbehoud van toepassing op elk aanbod en elk contract voor de levering van vertalingen door VIAVERBIA BENELUX aan de Klant.

De Klant is verplicht hiervan kennis te nemen voor hij een order plaatst.

Wanneer de Klant een order plaatst, aanvaardt hij zonder voorbehoud onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Klant verklaart dat hij over de vereiste bevoegdheden beschikt om een contract af te sluiten en de door VIAVERBIA BENELUX aangeboden Diensten aan te kopen.

Dit zijn de gegevens van VIAVERBIA BENELUX:

Viaverbia Benelux S.à r.l.

61, Gruuss-Strooss

L-9991 Weiswampach

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op elk ogenblik toegankelijk via de website, en prevaleren in voorkomend geval op elke andere versie of elk ander document met tegenstrijdige gegevens.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden alvorens hij zijn order plaatst.

Verder wordt hierbij gesteld dat in geval een of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig zijn, de andere bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Bovendien kunnen onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden later worden gewijzigd.

In dat geval zal VIAVERBIA BENELUX de Klant schriftelijk informeren, en in geval van aanzienlijke wijzigingen minstens een maand voor de wijziging in kwestie van kracht wordt.

Tenzij de klant binnen twee weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt aangenomen dat de Klant deze wijziging stilzwijgend heeft aanvaard.

ARTIKEL 3 – ORDERS PLAATSEN EN CONTRACT AFSLUITEN

Mondelinge of schriftelijke aanbiedingen van VIAVERBIA BENELUX zijn niet bindend.

Onder aanbiedingen wordt verstaan: de bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere documentatie over de door VIAVERBIA BENELUX aangeboden Diensten, waarover de Klant schriftelijk of mondeling wordt geïnformeerd.

De Klant kiest zelf welke Diensten hij wil bestellen.

Alleen hij is verantwoordelijk voor de keuze en aankoop van de Diensten.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om voor hij VIAVERBIA BENELUX via mail, fax of per post zijn schriftelijke order bezorgt, te controleren of deze klopt.

Het Contract wordt pas beschouwd als definitief:

 • Nadat de Klant via mail, fax of per post een schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen;
 • En, indien VIAVERBIA BENELUX een voorschot vraagt, nadat VIAVERBIA BENELUX het hele, door de Klant verschuldigde voorschot heeft ontvangen.

Voor Diensten waarvoor vooraf een offerte moet worden opgesteld, wordt het Contract pas beschouwd als definitief:

 • Nadat VIAVERBIA BENELUX een offerte heeft opgesteld;
 • Nadat de Klant de offerte of de andere leveringsvoorwaarden van de Diensten schriftelijk via mail, fax of per post heeft bevestigd;
 • En nadat de Klant via mail, fax of per post een schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen;

De door VIAVERBIA BENELUX opgestelde offertes zijn 90 dagen geldig.

VIAVERBIA BENELUX beschouwt een order na een offerte pas definitief na betaling door de Klant en effectieve ontvangst van het voor deze order door VIAVERBIA BENELUX gevraagde voorschot.

Dit voorschot kan in geen geval worden beschouwd als een waarborg.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN HET CONTRACT

Alle bestellingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VIAVERBIA BENELUX, zelfs indien het de uitdrukkelijke of impliciete bedoeling is dat een order wordt uitgevoerd door iemand die binnen VIAVERBIA BENELUX wordt aangesteld.

Na afsluiting van het Contract voert VIAVERBIA BENELUX de vertalingen uit in overeenstemming met de in het Contract met de Klant overeengekomen specificaties.

De Klant moet alles doen, of laten doen, wat redelijkerwijs noodzakelijk en wenselijk is voor een stipte en correcte uitvoering van het Contract.

Dit impliceert ook dat hij moet voldoen aan vragen van VIAVERBIA BENELUX voor bijkomende informatie met het oog op de goede uitvoering van het Contract.

Indien vereist voor de goede uitvoering van het Contract heeft VIAVERBIA BENELUX het recht de werken te laten uitvoeren door derden.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN AAN HET CONTRACT EN BIJKOMENDE, DOOR DE KLANT GEVRAAGDE WERKEN

Aanvullende akkoorden of bijkomende wijzigingen alsook mondelinge afspraken met het personeel van VIAVERBIA BENELUX zijn voor deze laatste pas bindend nadat ze via mail, fax of per post schriftelijk door VIAVERBIA BENELUX zijn bevestigd.

Ook met eventuele wijzigingen aan de order van de Klant kan VIAVERBIA BENELUX slechts in de mate van het mogelijke rekening houden.

Indien VIAVERBIA BENELUX rekening houdt met de door de Klant gevraagde wijzigingen, zal hiervoor een nieuwe offerte worden opgesteld met een nieuwe prijs.

In een dergelijke situatie is deze nieuwe prijs bindend voor de Klant.

Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat naargelang van de voortgang van de vertalingen of indien de na afsluiting van het Contract door de Klant gevraagde wijzigingen onmogelijk kunnen worden ingewilligd, VIAVERBIA BENELUX de door de Klant gevraagde wijzigingen niet kan uitvoeren.

In dat geval mag VIAVERBIA BENELUX het Contract verbreken zonder dat het de Klant hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is.

In een vergelijkbare situatie zal VIAVERBIA BENELUX het reeds vertaalde aantal woorden factureren aan de Klant tegen het officiële tarief of volgens de met de Klant overeen te komen modaliteiten.

ARTIKEL 6 – PRIJS

De prijzen zijn niet inclusief de kosten voor behandeling en beheer. Deze zullen extra gefactureerd en vooraf, bij het plaatsen van de order, worden berekend.

De van de Klant gevorderde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

De door VIAVERBIA BENELUX aangeboden Diensten worden geleverd tegen de tarieven die gelden op de dag van de orderbevestiging door VIAVERBIA BENELUX en waarvan de Klant voor hij zijn order plaatse op de hoogte was.

De prijzen zijn in euro en inclusief btw voor de Consumenten, en exclusief btw voor Professionals.

Bij levering van de bestelde Diensten zal VIAVERBIA BENELUX een factuur opstellen en aan de Klant bezorgen.

VIAVERBIA BENELUX behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen voor afsluiting van het Contract.

Wijzigingen aan de overeengekomen prijzen zijn ook mogelijk bij uitvoering van het Contract indien de Klant zijn order wijzigt (zie Artikel 5 hiervoor).

Tot wanneer het Contract volledig is uitgevoerd, mag VIAVERBIA BENELUX de overeengekomen prijzen op elk ogenblik vermeerderen met kosten als gevolg van overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 7 – BETALING

Wanneer de Klant zijn order plaatst, kan een voorschot worden gevraagd.

Het volledige bedrag of, indien een voorschot werd betaald, het restsaldo is cash betaalbaar door de Klant binnen twee (2) weken na de factuurdatum.

Betalingen door de Klant zullen pas definitief worden beschouwd nadat VIAVERBIA BENELUX de verschuldigde bedragen effectief heeft ontvangen.

VIAVERBIA BENELUX is niet verplicht de door de Klant bestelde Diensten te leveren indien deze zijn voorschot niet betaalt of indien nog eerdere facturen openstaan.

Bij openstaande facturen of achterstallige bedragen is de Klant verwijlinteresten verschuldigd vanaf de op de factuur vermelde vervaldatum.

Deze verwijlinteresten worden berekend tegen 1,5 % per maand vertraging; elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.

Deze verwijlinteresten zijn automatisch en van rechtswege verschuldigd aan VIAVERBIA BENELUX, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

Daarnaast behoudt VIAVERBIA BENELUX zich het recht voor om de levering van de door de Klant bestelde Diensten bij het niet naleven van bovenstaande betalingsvoorwaarden te schorsen of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen.

ARTIKEL 8 – PLICHTEN VAN VIAVERBIA BENELUX– GARANTIE

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder bijkomende vergoeding, vrijwaart VIAVERBIA BENELUX de Klant tegen vertaalfouten, met uitzondering van nalatigheid of fouten van de Klant.

Om zijn rechten te kunnen uitoefenen, moet de Klant VIAVERBIA BENELUX schriftelijk binnen maximaal acht (8) dagen na levering van de Diensten informeren over eventuele vertaalfouten.

VIAVERBIA BENELUX zal deze fouten dan (in de mate van het mogelijke) zo snel mogelijk rechtzetten of laten rechtzetten.

De garantie van VIAVERBIA BENELUX is beperkt tot de terugbetaling van de effectief door de Klant betaalde Diensten en VIAVERBIA BENELUX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen of niet-uitvoering in geval van gevallen die de rechtspraak gewoonlijk aanvaardt als overmacht.

VIAVERBIA BENELUX kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of winstderving.

Verder wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant moet controleren of de door VIAVERBIA BENELUX te vertalen teksten in hun huidige staan bewerkbaar zijn.

Het bewerken of verspreiden van de inhoud van de door VIAVERBIA BENELUX gemaakte vertalingen is alleen de verantwoordelijkheid van de Klant.

Bijgevolg kan VIAVERBIA BENELUX nooit aansprakelijk worden gesteld voor de bewerkings-, verspreidings- en vooral printkosten.

De door VIAVERBIA BENELUX op afstand en met name via de website geleverde Diensten zijn in overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving.

VIAVERBIA BENELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de Diensten worden geleverd; het is de plicht van de Klant, als enige verantwoordelijk voor de keuze van de gevraagde Diensten, om deze te controleren.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

Krachtens de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 wordt er hierbij herinnerd aan het feit dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, handelsnaam, eventueel btw-nummer) vereist zijn om zijn order te behandelen en facturen op te stellen.

Deze gegevens mogen worden doorgegeven aan eventuele partners van VIAVERBIA BENELUX die belast zijn met de uitvoering, de behandeling, het beheer en de betaling van orders.

Deze gegevens zullen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant niet aan derden worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Voor de behandeling van de via de website opgegeven gegevens werd een verklaring ingediend bij de Luxemburgse privacycommissie (CNPD).

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de Klant recht op toegang, wijziging, verbetering en verzet met betrekking tot de gegevens die over hen werden verzameld.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met VIAVERBIA BENELUX via het volgende e-mailadres: info@viaverbia.com.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en de hieruit voortkomende handelingen vallen onder het Luxemburgse recht.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans.

Als ze worden vertaald in een of meerdere andere talen, is in geval van geschillen alleen de Franse tekst rechtsgeldig.

ARTIKEL 11 – VERTROUWELIJKHEID EN OVERDRACHT

De partijen zullen de informatie die ze uitwisselen voor, tijdens en/of na uitvoering van het Contract, en in het bijzonder de te vertalen documenten, vertrouwelijk behandelen.

VIAVERBIA BENELUX legt deze geheimhoudingsplicht ook op aan derden die het aanstelt in het kader van de uitvoering van het Contract.

Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geheimhoudingsplicht die VIAVERBIA BENELUX oplegt aan derden die het aanstelt in het kader van de uitvoering van het Contract een middelenverbintenis is.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIAVERBIA BENELUX heeft de Klant niet het recht rechten of plichten als gevolg van het krachtens deze Algemene Verkoopvoorwaarden afgesloten Contract over te dragen op derden.

Bijgevolg kan dergelijke overdracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIAVERBIA BENELUX niet als verzet worden aangevoerd tegen VIAVERBIA BENELUX.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN

ARTIKEL 12 – ANNULATIE VAN DE ORDER

Indien de Consument een order, na aanvaarding ervan door VIAVERBIA BENELUX, annuleert voor om het even welke reden, uitgezonderd de uitoefening van het in Artikel 13 van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden vermelde herroepingsrecht of overmacht, mag VIAVERBIA BENELUX het voor die order betaalde voorschot van rechtswege behouden en wordt dit niet terugbetaald.

En indien de Consument een order, na aanvaarding ervan door VIAVERBIA BENELUX, annuleert en VIAVERBIA BENELUX na de uitdrukkelijke goedkeuring van de Consument reeds is begonnen met de uitvoering van de Diensten, zal VIAVERBIA BENELUX het reeds vertaalde aantal woorden factureren aan de Consument tegen het officiële tarief of volgens de onderling overeengekomen modaliteiten.

ARTIKEL 13 – HERROEPINGSRECHT VOOR OP AFSTAND AFGESLOTEN CONTRACTEN

In geval van een op afstand afgesloten Contract heeft de Consument van rechtswege 2 weken na afsluiting van het Contract de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen tegenover VIAVERBIA BENELUX en zijn order te annuleren zonder opgave van reden en zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is, uitgezonderd indien VIAVERBIA BENELUX voor afloop van de herroepingstermijn met de uitdrukkelijke toestemming van de Consument reeds is begonnen met de uitvoering van de Diensten.

Het herroepingsrecht kan met behulp van het herroepingsformulier op de website of met elke andere ondubbelzinnige verklaring om het Contract te herroepen ook online worden uitgeoefend, waarbij VIAVERBIA BENELUX de Consument onmiddellijk een ontvangstbevestiging bezorgt op een duurzame gegevensdrager.

Indien het herroepingsrecht binnen de hiervoor genoemde termijn wordt uitgeoefend, wordt alleen de prijs van de bestelde Diensten terugbetaald.

De effectief door de Klant betaalde bedragen zullen binnen maximaal 2 weken na ontvangst door VIAVERBIA BENELUX van het herroepingsbericht van de Consument worden terugbetaald.

Maar de Consument die wenst dat de Diensten onmiddellijk worden uitgevoerd door VIAVERBIA BENELUX voor afloop van de herroepingstermijn, moet behoorlijk worden geïnformeerd dat hij er met dit uitdrukkelijk verzoek in overeenstemming met artikel L.222-9-7 van het Luxemburgse wetboek inzake de consumptie mee instemt dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra VIAVERBIA BENELUX het Contract volledig uitvoert.

ARTIKEL 14 - LEVERING VAN DIENSTEN EN KLACHTEN

De door de Klant gevraagde Diensten worden geleverd aan het door hem in de order opgegeven adres binnen de op de offerte of de orderbevestiging vermelde termijn.

Deze termijn loopt vanaf de ontvangst door VIAVERBIA BENELUX van de door de Consument behoorlijk ondertekende order, samen met het verschuldigde voorschot.

VIAVERBIA BENELUX verbindt zich ertoe al het mogelijk te doen om de door de Consument bestelde Diensten te leveren binnen de op de offerte of orderbevestiging vermelde termijn.

Indien de bestelde Diensten niet binnen bovenstaande termijn worden geleverd, mag de Consument de order annuleren, uitgezonderd in geval van overmacht.

De reeds door de Consument betaalde bedragen zullen dan uiterlijk binnen twee weken na de datum waarom het Contract werd opgezegd, worden terugbetaald met uitzondering van schadevergoedingen of inhoudingen.

Indien de Consument speciale verzoeken heeft met betrekking tot de leveringsvoorwaarden van de Diensten en VIAVERBIA BENELUX deze behoorlijk schriftelijk aanvaardt, zullen de kosten hiervoor later apart worden gefactureerd.

Zonder voorbehoud of klachten van de Consument bij ontvangst van de Diensten of binnen de hieronder vermelde termijn, worden de kwaliteit en kwantiteit hiervan beschouwd als in overeenstemming met de order.

De Consument heeft na levering van de Diensten twee (2) weken de tijd om schriftelijk reclamaties en bezwaren in te dienen en VIAVERBIA BENELUX hiervoor de vereiste bewijsstukken te bezorgen.

Indien de Consument deze formaliteiten en termijnen niet nakomt, kan geen enkele reclamatie rechtsgeldig worden aanvaard.

VIAVERBIA BENELUX zal de Diensten waarvan de Consument behoorlijk heeft kunnen aantonen dat ze gebreken vertoonden dan (in de mate van het mogelijk) zo snel mogelijk en op eigen kosten herstellen volgens de door de Consument erkende, gepaste modaliteiten.

Hierbij wordt gesteld dat de niet-wezenlijke gebreken aan een vertaling de Klant nooit, zelfs niet wanneer VIAVERBIA BENELUX hiervan binnen de hiervoor genoemde termijn werd ingelicht, het recht heeft zijn betaling uit te stellen of het Contract te ontbinden.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

Alle geschillen met betrekking tot aan- en verkoopactiviteiten in het kader van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden over de geldigheid, interpretatie, uitvoering, ontbinding, gevolgen ervan en die niet in der minne kunnen worden geregeld tussen VIAVERBIA BENELUX en de Klant, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van en te Luxemburg, onverminderd de bepalingen van het internationaal privaatrecht die van toepassing zijn op geschillen tussen professionals en consumenten.

ARTIKEL 16 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Consument erkent hierbij voor plaatsing van zijn order op duidelijke en begrijpelijke wijze te zijn geïnformeerd over onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en alle informatie en inlichtingen zoals bepaald in de artikels L. 221-2 en volgende van het Luxemburgse Wetboek  Code inzake de consumptie, en in het bijzonder over:

 • De typische kenmerken van de Diensten, rekening houdend met de gebruikte gegevensdrager en de Diensten in kwestie;
 • De prijs van de Diensten en bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor levering), de betalings- en uitvoeringsmodaliteiten;
 • Indien het Contract niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, de leveringsdatum of -termijn waartoe VIAVERBIA BENELUX zich verbindt;
 • De identiteitsgegevens van VIAVERBIA BENELUX, bijvoorbeeld postadres, telefoonnummers en e-mailadressen, en gegevens over zijn activiteiten indien dit niet blijkt uit de context;
 • Informatie over wettelijke en contractuele garanties en over de toepassingsvoorwaarden hiervan;
 • De kenmerken van de digitale content en, in voorkomend geval, van de interoperabiliteit ervan;
 • Informatie over het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, modaliteiten voor de uitoefening van dit recht en het herroepingsformulier), over de ontbindingsmodaliteiten en andere belangrijke voorwaarden.

Indien een Consument een order plaatst op de website, stemt hij er automatisch mee in om deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig te aanvaarden.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR PROFESSIONALS

ARTIKEL 17 – SPECIFIEKE VERKOOPVOORWAARDEN

De gegevens in de catalogi, folders en tarieven van VIAVERBIA BENELUX zijn louter informatief en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.

VIAVERBIA BENELUX heeft het recht alle wijzigingen aan te brengen die het nuttig acht.

VIAVERBIA BENELUX kan op basis van objectieve criteria bovendien ook beslissen om Specifieke Verkoopvoorwaarden op te stellen die afwijken van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, naargelang van het type Professional in kwestie.

In dat geval zijn deze Specifieke Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle Professionals die beantwoorden aan deze criteria.

ARTIKEL 18  – ONGELDIGHEID VAN DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VAN DE PROFESSIONAL

De Professional erkent en aanvaardt hierbij uitdrukkelijk onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en verklaart hierbij dat hij er perfect van op de hoogte is. Hij doet tegelijkertijd afstand van eventuele tegenstrijdige documenten en, met name, van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden die niet kunnen worden ingeroepen tegen VIAVERBIA BENELUX, zelfs niet als het ervan op de hoogte is.

ARTIKEL 19 – ANNULATIE VAN DE ORDER

Indien de Professional een order na aanvaarding ervan door VIAVERBIA BENELUX, annuleert voor om het even welke reden, uitgezonderd overmacht, mag VIAVERBIA BENELUX het voor die order betaalde voorschot van rechtswege behouden en wordt dit niet terugbetaald.

En indien de Professional een order, na aanvaarding ervan door VIAVERBIA BENELUX, annuleert en VIAVERBIA BENELUX reeds is begonnen met de uitvoering van de Diensten, zal VIAVERBIA BENELUX het reeds vertaalde aantal woorden aan de Professional factureren tegen het officiële tarief of volgens de onderling overeengekomen modaliteiten.

ARTIKEL 20 - LEVERING VAN DIENSTEN EN KLACHTEN

De door de Professional gevraagde Diensten worden geleverd aan het door hem in de order opgegeven adres binnen de op de offerte of de orderbevestiging vermelde termijn.

Deze termijn loopt vanaf de ontvangst door VIAVERBIA BENELUX van de door de Professional behoorlijk ondertekende order, samen met het verschuldigde voorschot.

VIAVERBIA BENELUX verbindt zich ertoe al het mogelijk te doen om de door de Professional bestelde Diensten te leveren binnen de op de offerte of orderbevestiging vermelde termijn.

Deze termijn ligt niet vast en dus is VIAVERBIA BENELUX niet aansprakelijk tegenover de Professional in geval van vertragingen bij de levering van de Diensten.

In geval van meer dan dertig (30) dagen vertraging mag de Professional vragen om de verkoop te ontbinden. VIAVERBIA BENELUX zal reeds betaalde voorschotten dan terugbetalen, onverminderd eventuele schadevergoedingen of inhoudingen.

VIAVERBIA BENELUX is in geen geval aansprakelijk voor vertraging of uitstel van de levering die te wijten is aan de Professional of als gevolg van overmacht.

Indien de Professional speciale verzoeken heeft met betrekking tot de leveringsvoorwaarden van de Diensten en VIAVERBIA BENELUX deze behoorlijk schriftelijk aanvaardt, zullen de kosten hiervoor later apart worden gefactureerd.

Zonder voorbehoud of klachten van de Professional bij ontvangst van de Diensten of binnen de hieronder vermelde termijn, worden de kwaliteit en kwantiteit hiervan beschouwd als in overeenstemming met de order.

De Professional heeft na levering van de Diensten twee (2) weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken en VIAVERBIA BENELUX hiervoor de vereiste bewijsstukken te bezorgen.

Indien de Professional deze formaliteiten en termijnen niet nakomt, kan geen enkele reclamatie rechtsgeldig worden aanvaard.

VIAVERBIA BENELUX zal de Diensten waarvan de Professional behoorlijk heeft kunnen aantonen dat ze gebreken vertoonden dan (in de mate van het mogelijk) zo snel mogelijk en op eigen kosten herstellen volgens de door de Professional erkende, gepaste modaliteiten.

Hierbij wordt gesteld dat de niet-wezenlijke gebreken aan een vertaling de Professional nooit, zelfs niet wanneer VIAVERBIA BENELUX hiervan binnen de hiervoor genoemde termijn werd ingelicht, het recht heeft zijn betaling uit te stellen of het Contract te ontbinden.

ARTIKEL 21 – AFWEZIGHEID VAN SCHULDVORDERINGSVERGOEDINGEN OF NIET-WEDERZIJDSE SCHULDEN

Bij betalingachterstand heeft VIAVERBIA BENELUX het recht om onmiddellijk alle door de Professional verschuldigde bedragen op te eisen, onverminderd bijkomende rechtsvorderingen die VIAVERBIA BENELUX hiervoor mag instellen tegen de Professional.

ARTIKEL 22 – GESCHILLEN

Alle geschillen met betrekking tot aan- en verkoopactiviteiten in het kader van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden over de geldigheid, interpretatie, uitvoering, ontbinding, gevolgen ervan en die niet in der minne kunnen worden geregeld tussen VIAVERBIA BENELUX en de Professional, mogen alleen worden voorgelegd aan de rechtbanken van en te Luxemburg.