ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VIAVERBIA BELGIUM NV

10 oktober 2023

 

I. FICHE MET JURIDISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig artikel III-74 van het Wetboek economisch recht wordt de volgende juridische informatie aan de Klant meegedeeld voorafgaand aan de levering van diensten:

a) Naam van de dienstverlener: VIAVERBIA BELGIUM

b) Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Belgisch recht

c) Fysiek adres en maatschappelijke zetel: de Meeûssquare 38-40, 1000 Brussel.

d) E-mailadres: info@viaverbia.be

e) Ondernemingsnummer: BE080.2540.881

f)  Algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden: zie verder.

g) Beschikbare talen van de algemene voorwaarden: FR.

h) Contractuele bepalingen betreffende de wetgeving die van toepassing is op het Contract en bevoegde rechtbanken: artikelen 15, 17 en 22 van de AVV.

i) Voorwerp van de dienstverlening: zie artikel definitie van de Diensten in artikel 1 van de AVV en artikel 2 van de AVV.

j) Verzekeringen: [details van Beroepsaansprakelijkheidverzekering].

 

II. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ELKE KLANT

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing in het kader van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV):

VIAVERBIA of Dienstverlener: naamloze vennootschap naar Belgisch recht, , vertegenwoordigd door de bestuurder dhr. Frédéric IBANEZ, met maatschappelijke zetel op de Meeûssquare 38-40, 1000 Brussel.

Professionele klant / Onderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn beroeps-, commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit en een overeenkomst sluit met VIAVERBIA.

Consument: elke natuurlijke persoon die, in overeenstemming met het Belgische Wetboek economisch recht, een overeenkomst sluit met VIAVERBIA voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit vallen.

Klant: verwijst zonder onderscheid naar de Professionele Klant en de Consument met wie VIAVERBIA een Overeenkomst voor de Prestatie of de Dienst sluit, in overeenstemming met deze AVV.

Dienst(en) / Prestatie(s): vertalingen, tolkwerk, tolkwerk per telefoon of videocall, nasynchronisatie (voice-off en voice-over), ondertiteling en transcriptie van audiobestanden die VIAVERBIA aan de Klant aanbiedt in het kader van een offerte of een Overeenkomst gesloten tussen VIAVERBIA en de Klant. 

Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen VIAVERBIA en de Klant waarvan het voorwerp de levering van Dienst(en) door VIAVERBIA is.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED – VOORWERP – AANVAARDING

Deze AVV vormen de enige basis van de relatie tussen de partijen. Ze zijn beschikbaar op de website van VIAVERBIA: https://viaverbia.be/.

Ze hebben als doel de voorwaarden te definiëren volgens dewelke VIAVERBIA aan de Klant, die daarom verzoekt via de website https://viaverbia.be/ via e-mail die of via een papieren medium dat rechtstreeks aan VIAVERBIA is gericht, de Diensten levert van vertalingen, tolkwerk, tolkwerk per telefoon of videocall, nasynchronisatie, ondertiteling en transcriptie van audiobestanden.

De Klant verklaart kennis te hebbe genomen van deze AVV en ze te hebben aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen, dat wil zeggen vóór de aanvaarding van de door VIAVERBIA voorgestelde offerte. Door de offerte te aanvaarden bevestigt de Klant de bestelling van de Diensten. Dit vereist echter de aanvaarding, onbeperkt en zonder voorbehoud, van de onderhavige AVV. De Klant erkent ook dat hij de vereiste hoedanigheid heeft om de overeenkomst te sluiten en de door VIAVERBIA aangeboden Diensten aan te kopen.

De AVV zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, orderbevestigingen, leveringen, dienstverleningen en alle Overeenkomsten die met de Dienstverlener worden gesloten. De AVV zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere algemene aankoopvoorwaarden, met inbegrip van deze van de Klant.

Eventuele bijzondere voorwaarden die afwijken van deze AVV kunnen slechts worden ingeroepen indien ze vooraf en schriftelijk door de Dienstverlener werden aanvaard.

Wanneer meerdere Klanten de Overeenkomst ondertekenen, worden zij beschouwd als onverdeeld medeplichtig, in solidum aansprakelijk voor de toepassing van de AVV.

Hierbij wordt ook uitdrukkelijk gesteld dat deze AVV onderhevig kunnen zijn aan latere wijzigingen. In dat geval zal VIAVERBIA de Klant schriftelijk informeren over deze wijzigingen, minstens één maand voor de respectieve wijziging van kracht wordt. Tenzij de Klant binnen twee weken na de verzendingsdatum van de schriftelijke kennisgeving bezwaar aantekent, wordt de Klant geacht de aangebrachte wijziging stilzwijgend te hebben aanvaard.

 

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN EN SLUITING VAN DE OVEREENKOMST 

Offertes van VIAVERBIA, zowel mondeling als schriftelijk, zijn niet bindend. Onder “offertes” verstaan we met name de bijlagen, zoals prijslijsten, folders en andere documentatie over de door VIAVERBIA aangeboden Diensten, die schriftelijk of mondeling ter kennis van de Klant worden gebracht. Bovendien worden de aanduidingen en vermeldingen in de catalogi en advertenties louter informatief gegeven, om de Diensten van de Dienstverlener te beschrijven. Enkel de vermeldingen in de Overeenkomst zijn bindend.

De Klant selecteert de Diensten die hij wenst te bestellen. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de keuze en aankoop van een Dienst. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van zijn bestelling te controleren voor hij deze schriftelijk via mail, fax of per post overmaakt aan VIAVERBIA. Voor alle fouten/onnauwkeurigheden van de Klant die VIAVERBIA tot de aanpassing van haar Diensten verplichten, zijn eventuele bijkomende kosten ten laste van de Klant.

De verkoop van Diensten wordt enkel afgerond in de zin van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, na het opstellen van een offerte en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze offerte door de Klant door middel van een bestelbon en betaling van het voorschot dat door VIAVERBIA aan de Klant wordt gevraagd om de bestelling te bevestigen. Het aan de Klant gevraagde voorschot mag in geen geval worden gekwalificeerd als borg.

Een offerte is 30 kalenderdagen geldig, behalve indien anders is overeengekomen in de offerte. Een offerte vermeldt het bedrag van het door de Klant te betalen voorschot, de uitvoeringstermijn en de leveringsmodaliteiten. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat een Klant die zijn bestelling niet heeft bevestigd volgens de voorwaarden van de offerte van VIAVERBIA, in geen geval van VIAVERBIA de uitvoering eisen van de Diensten die het voorwerp zijn van de offerte. Bovendien kan de offerte van VIA VERBIA die niet binnen de 48 uur na de uitgiftedatum door de Klant wordt bevestigd, een aanpassing van de uitvoeringstermijn van de Dienst vereisen, zonder dat de wijziging van de termijn aanleiding geeft tot betaling van enige vergoeding door VIAVERBIA.

 

ARTIKEL 4: TERUGBETALINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BEVESTIGING VAN DE BESTELLING BETAALDE VOORSCHOT

Elke door de Klant bevestigde bestelling die voldoet aan de uitdrukkelijk in artikel 3 van de onderhavige AVV bedoelde vormvoorschriften en voorwaarden geeft aanleiding tot de volledige betaling van de Diensten zoals bepaald in artikel 5 van de onderhavige AVV zonder de mogelijkheid voor de Klant om zijn bestelling te herroepen of te annuleren en de terugbetaling te eisen van het voorschot dat is betaald ter bevestiging van de bestelling.

Indien VIAVERBIA, na een bevestiging van de bestelling door de Klant volgens de in artikel 3 van de onderhavige AVV bedoelde vormvoorschriften en voorwaarden, niet langer in staat is om de Diensten te leveren in overeenstemming met de offerte die aan de Klant is overgemaakt en door de Klant is aanvaard, zal het:

 • in de eerste plaats de Klant een nieuwe offerte bezorgen die deze kan aanvaarden of weigeren;
 • in de tweede plaats, en alleen als de nieuwe offerte door de Klant wordt geweigerd, overgaan tot de onmiddellijke terugbetaling van het door de Klant betaalde voorschot, zonder dat de Klant hierbij de mogelijkheid heeft om aanspraak te maken op eventuele bijkomende vergoedingen.

 

ARTIKEL 5: TARIEVEN

De Diensten worden geleverd tegen de tarieven van VIAVERBIA die van kracht zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling, volgens de offerte die eerder door VIAVERBIA werd opgesteld en door de Klant, werd aanvaard volgens de in artikel 3 van de onderhavige AVV beschreven voorwaarden. De prijzen zijn opgegeven in euro en zijn inclusief btw voor consumenten; en exclusief btw voor professionele klanten. VIAVERBIA stelt een factuur op en bezorgt deze aan de Klant samen met de levering van de bestelde Diensten.

VIAVERBIA behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen op elk moment, voor het sluiten van de Overeenkomst, aan te passen. 

De overeengekomen prijzen kunnen ook op elk moment worden gewijzigd bij de uitvoering van de Overeenkomst indien de Klant zijn bestelling wijzigt. Tot wanneer de Overeenkomst volledig is uitgevoerd, mag VIAVERBIA de overeengekomen prijzen op elk moment vermeerderen met kosten als gevolg van overheidsmaatregelen. 

VIAVERBIA  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en voorwaarden van zijn Diensten eenzijdig aan te passen voor werkzaamheden die door hemzelf of door een van zijn onderaannemers worden uitgevoerd indien tussen de bestelling en de levering van de Diensten één of meer objectieve factoren voor de prijsbepaling veranderen als gevolg van voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot, de prijzen van:

- grondstoffen, goederen, met inbegrip van hun vervoerskosten;

- loonkosten, sociale lasten;

- diensten in onderaanneming;

- energie, met inbegrip van transport- en distributiekosten van netbeheerders;

-  belastingen en heffingen door regionale, nationale, gemeentelijke en buitenlandse autoriteiten;

- schommelingen van de prijsindex

Bijgevolg erkent de Klant dat de opgegeven prijzen niet kunnen worden gegarandeerd voor heel de duur van de Overeenkomst. VIAVERBIA heeft het recht prijsverhogingen voor bovengenoemde posten op dezelfde wijze door te rekenen als eventuele prijsverlagingen. VIAVERBIA zal ten minste vijftien (15) dagen voor de inwerkingtreding ervan de Klant schriftelijk op de hoogte brengen van de nieuwe prijs

Indien de Klant bezwaar wenst te maken tegen een dergelijke prijsaanpassing en de uiteindelijke prijs buitensporig wordt in vergelijking met wat hij had kunnen verwachten op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst (wat enkel het geval kan zijn voor een aanpassing van meer dan 30%), heeft hij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Bestellingen die al onder deze Overeenkomst zijn geplaatst, worden uitgevoerd in overeenstemming met de Overeenkomst en in toepassing van de AVV. Wanneer de Onderneming niet uiterlijk op de ingangsdatum van de nieuwe prijs een kennisgeving van de beëindiging van de Overeenkomst ontvangt, wordt de Klant geacht de nieuwe prijs te hebben aanvaard.

Onverminderd hetgeen voorafgaat heeft de andere partij het recht de Overeenkomst te beëindigen indien zich na de inwerkingtreding van de Overeenkomst onvoorziene gebeurtenissen voordoen buiten de redelijke controle van de Partijen, waarmee de betrokken Partij redelijkerwijs geen rekening had kunnen houden op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst en het economische evenwicht van de Overeenkomst ten nadele van een van de Partijen aanzienlijk wijzigt, bijvoorbeeld door een van hen toe te staan betaling te verkrijgen van een bedrag dat hoger is dan is vastgelegd in de Overeenkomst. Wanneer bijvoorbeeld de kosten voor het nakomen van hun contractuele verplichtingen aanzienlijk stijgen, komen de partijen te goeder trouw overeen te onderhandelen over een prijsaanpassing met als doel een evenwicht te herstellen dat grotendeels vergelijkbaar is met het evenwicht dat bestond op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 6: BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN

In overeenstemming met de artikelen 3 en 5 van de onderhavige AVV wordt de prijs van de Diensten vastgesteld op basis van een offerte die, tenzij anders overeengekomen, vooraf betaalbaar is. Bij de bevestiging van de bestelling wordt verplicht een voorschot op de totale prijs van de Diensten gevraagd en het verschuldigde saldo vóór de start van de Dienst. Tenzij anders overeengekomen, moet de Klant de volledige prijs van de Diensten hebben betaald vóór de start van de levering van de Diensten en uiterlijk op de geplande leveringsdag van dergelijke Diensten. In geval van niet-volledige betaling van de Diensten op de dag van levering, wordt het voorschot geacht definitief te zijn verkregen door VIAVERBIA. In geval van de niet-naleving van de overeengekomen betalingstermijn, is de Onderneming onder andere bevoegd om haar diensten onmiddellijk op te schorten en de Overeenkomst te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tussenkomst van de rechter. Bovendien verliezen alle andere niet-vervallen facturen het voordeel van de toegekende termijn en worden ze onmiddellijk opeisbaar.

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur, wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing vanaf de vervaldag van de factuur verhoogd als een conventioneel schadevergoedingsbeding, een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de onbetaalde factuur en een minimum van 125 euro. Bovendien zullen facturen, zonder ingebrekestelling, nalatigheidsinteresten opleveren tegen het wettelijke tarief met betrekking tot relaties met consumentenklanten (B2C) en tegen het wettelijke tarief voor transacties tussen professionals, voor relaties tussen bedrijven (B2B), volgens de toepasselijke wetgeving.

Bij handelstransacties, en in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 over de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021, zal naast het hierboven bedoelde forfaitaire bedrag automatisch een forfaitaire vergoeding van 40 euro worden toegevoegd voor de invorderingskosten die de schuldeiser heeft gemaakt als gevolg van de laattijdige betaling door de Klant.

 

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Alle bestellingen worden uitsluitend door VIAVERBIA aanvaard en uitgevoerd, zelfs indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een bestelling wordt uitgevoerd door een specifieke persoon binnen VIAVERBIA.

Na het sluiten van de Overeenkomst zal VIAVERBIA de vertaalwerkzaamheden uitvoeren volgens de specificaties die in het kader van de Overeenkomst met de Klant zijn overeengekomen.

De Klant moet alles doen (of laten doen) wat redelijkerwijs noodzakelijk en wenselijk is om een stipte en correcte uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.

Dit impliceert ook voldoen aan de verzoeken van VIAVERBIA met betrekking tot het doorgeven van aanvullende informatie met het oog op een goede uitvoering van de Overeenkomst.

Indien vereist voor de goede uitvoering van de Overeenkomst heeft VIAVERBIA het recht de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

 

ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN AAN DE OVEREENKOMST EN BIJKOMENDE, DOOR DE KLANT VEREISTE WERKZAAMHEDEN

Aanvullende overeenkomsten of latere wijzigingen evenals mondelinge concessies van het personeel van VIAVERBIA binden VIAVERBIA slechts vanaf het ogenblik dat zij schriftelijk per e-mail, fax of post door VIAVERBIA worden bevestigd.

Zo kunnen eventuele wijzigingen in de bestelling door de Klant alleen door VIAVERBIA in aanmerking worden genomen binnen de grenzen van zijn mogelijkheden. Wanneer VIAVERBIA rekening houdt met de door de Klant gevraagde wijzigingen, zal hiervoor een nieuwe offerte met een aangepaste prijs worden opgesteld. In dat geval is de Klant gebonden aan de aangepaste prijs. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat, afhankelijk van de voortgang van het werk of wanneer het onmogelijk is in te gaan op de verzoeken tot wijziging die de Klant na het sluiten van de Overeenkomst heeft ingediend, VIAVERBIA niet mag overgaan tot de door deze laatste gevraagde wijzigingen.

In dat geval heeft VIAVERBIA het recht om de Overeenkomt te beëindigen zonder dat het hiervoor een of andere schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant.

Ten slotte blijft in een dergelijk geval het door de Klant betaalde voorschot eigendom van VIAVERBIA, dat de Klant ook een pro rata bedrag kan factureren op basis van het aantal reeds vertaalde woorden of het uitgevoerde deel van de Dienst.

 

ARTIKEL 9: BIJZONDERE MODALITEITEN

9.1 Gebruik van een technisch en specifiek vocabularium

Hierbij informeren wij de Klant uitdrukkelijk dat de ter beschikking gestelde vertalers geen technici zijn die de specifieke terminologie van het (de) werkterrein(en) waar het tolkwerk wordt gevraagd, onder de knie hebben.

Bijgevolg garandeert VIAVERBIA bij de levering van de Diensten niet de juiste specifieke, technische terminologie voor het werkterrein van de Klant, noch de specifieke door het bedrijf gebruikte woordenschat. 

De Klant moet dus, spontaan en minstens acht (8) dagen voor de start van de levering van de Diensten, alle vereiste documentatie bezorgen aan VIAVERBIA voor een efficiënte levering van de Diensten. Deze vereiste documentatie omvat bijvoorbeeld de technische terminologie en de specifieke woordenschat die worden gebruikt in het werkterrein in kwestie.

Bezorgt de Klant niet minstens acht dagen voor de start van de levering van de Diensten de vereiste terminologie, is het gebruikelijk dat de Dienst de gestandaardiseerde technische termen gebruikt zonder dat hem/haar dat kan worden tegengeworpen.

9.2 Soorten tolkdiensten

Er worden verschillende tolktypes ter beschikking van de Klant gesteld:

Verbindingstolken of consecutief tolken: het is de taak van een tolk om op te treden als contactpersoon tussen twee partijen die niet dezelfde taal spreken. De spreker(s) moet(en) stoppen om de tolk de tijd te geven de inhoud van het gesprek te vertalen. Deze techniek wordt hoofdzakelijk toegepast tijdens businessmeetings, opleidingen, ondersteunende vergaderingen, en kan ook telefonisch of op afstand plaatsvinden. De Klant verklaart uitdrukkelijk dit principe te aanvaarden en zal in geen geval aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding veroorzaakt door verbindingstolken of consecutieftolken.

Simultaantolken (in een cabine): de tolk werkt in een geluidsdichte tolkencabine met minstens één andere tolk aangezien de continue tolktijd per tolk beperkt is tot 20 minuten en de tolken elkaar dus afwisselen. De Klant verklaart uitdrukkelijk dit principe te aanvaarden en zal in geen geval aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding veroorzaakt door simultaanvertaling (in de cabine).

De tolk hoort de spreker via een hoofdtelefoon en vertaalt tegelijkertijd in een microfoon. De ontvangers luisteren via een ontvanger en hoofdtelefoon naar de vertaling.

9.3 Online tolkdiensten

Tolkwerk, zowel telefonisch als via videocall, wordt gefactureerd per schijf van 1 uur.

Elke begonnen schijf wordt volledig gefactureerd.

Tolkprestaties op afstand vinden plaats op afspraak. Er wordt gefactureerd vanaf het exacte uur van de afspraak. Afspraken die ten minste 48 uur vooraf worden geannuleerd, worden niet gefactureerd. 

Worden volledig gefactureerd vanaf de eerste schijf:

 • Afspraken die niet ten minste 24 uur vooraf worden geannuleerd; 
 • Afspraken waarvoor de Klant niet opdaagt.

Als de Klant in het kader van de levering van tolkdiensten vraagt om gesprekken op te nemen, moet hij vooraf alle gespreksdeelnemers hierover informeren en ook vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokkenen vragen. VIAVERBIA voert deze opnames alleen uit indien vereist voor transcriptiedoeleinden en na bevestiging van de Klant dat hij de toestemming van elk van de deelnemers heeft gekregen. VIAVERBIA wijst elke aansprakelijkheid af voor de toestemming in de vereiste vorm van elke deelnemer. Om te voldoen aan de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens zal VIAVERBIA geen opnames doorgeven aan de Klant en opnames na levering van de vertaling aan de Klant onmiddellijk vernietigen.

Hierbij informeren wij de Klant dat hij geen tolk mag weigeren omwille van zijn/haar accent wanneer deze laatste de vereiste talen correct beheerst die nodig zijn voor de levering van de Diensten.

In geval van tolken via de telefoon of videocall door een telefoonoperator of online (Zoom , Microsoft Teams of een vergelijkbaar programma), aanvaardt VIAVERBIA geen aansprakelijkheid voor de slechte kwaliteit van de telefoonverbinding of het videocallsysteem. Onderbrekingen en andere storingen kunnen bijgevolg niet aan hem worden toegeschreven. 

9.4 Tolkdiensten ter plaatse

a. Kosten verbonden aan de uitvoering van de Diensten

Uitgezonderd indien anders overeengekomen, blijven alle transportkosten naar de plaats van de prestaties ten laste van de Klant en worden ze doorgerekend tegen de kostprijs (vliegtuig, trein, taxi, logies, maaltijden enz.).

De Klant verbindt zich ertoe deze kosten te betalen op voorlegging van de bewijsstukken.

b. Gepresteerde uren

De tijd voor de lunch of het avondmaal zijn, indien deze momenten in de tolkuren zijn inbegrepen, zijn ook inbegrepen in de effectief gepresteerde uren.

Wanneer een tolk dus bijvoorbeeld, in het kader van de levering van de Diensten, verplicht wordt om de lunch of het avondmaal door te brengen met de Klant, zullen deze uren worden beschouwd als effectief gepresteerde uren. De Klant moet de aanwezigheidslijst van de tolk ondertekenen indien deze daarom verzoekt.

c. Verzekering van de Klant voor risico’s verbonden aan de uitvoering van de levering van de Diensten

De Klant verklaart verzekerd te zijn voor de risico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de levering van de Diensten.

Deze verzekering dekt, ten gunste van de medewerkers van de Dienstverlener, de risico's van een ongeval op de plaats van de opdracht en dit, gedurende de hele duur, elke schade aan zijn fysieke integriteit, wettelijke aansprakelijkheid, enz.

d. Beschadiging of verlies van de ter beschikking van de Klant gestelde tolkapparatuur

Indien tolkapparatuur (zoals cabines, microfoons, luidsprekers enz.) ter beschikking wordt gesteld van de Klant, blijft deze volledig aansprakelijk vanaf de levering tot aan de ophaling ervan. Schade of verlies zal worden gefactureerd tegen de kostprijs zoals bepaald door VIAVERBIA dat de apparatuur huurt.

e. Verlenging van de termijn voor de levering van de Diensten door de Klant

Indien de leveringstermijn van de Diensten wordt verlengd door omstandigheden die zijn toe te schrijven aan de Klant, moet deze daar de gevolgen van dragen.

Deze gevolgen zijn bijvoorbeeld:

 • het betalen van overuren in het kader van de levering van de Diensten volgens het tarief vermeld in de door de Klant aanvaarde offerte;
 • het betalen, op eerste voorlegging van de bijbehorende bewijsstukken, van de transportkosten van de tolk (vliegtuig- of treintickets) die het gevolg zijn van de verlenging van de leveringstermijn van de Diensten;
 • het betalen, op eerste voorlegging van de bijbehorende bewijsstukken, van de verblijfskosten van de tolk, en zijn vergoeding indien de tolk verplicht is om op de plaats van uitvoering te blijven door de verlenging van de leveringstermijn van de Diensten.

f. Ontevredenheid en klachten van de Klant

Een Klant mag een tolk niet weigeren op grond van het feit dat hij een buitenlands accent heeft, zolang deze laatste de talen die nodig zijn voor het verlenen van de Diensten correct beheerst.

Indien een Klant niet tevreden is over een tolk, moet hij dit binnen vier uur na aanvang van de levering van de Diensten melden aan VIAVERBIA. 

In deze situatie verbindt VIAVERBIA zich ertoe al het mogelijke te doen om de tolk in kwestie te vervangen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vervangers. 

Wanneer VIAVERBIA de door de Klant geweigerde tolk onmogelijk kan vervangen omdat er geen vervangers beschikbaar zijn, wordt dit beschouwd als overmacht. In dat geval kan VIAVERBIA niet worden verplicht tot betaling van een schadevergoeding voor het ongemak dat dit uitdrukkelijke geval van overmacht heeft veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van VIAVERBIA beperkt zich in elk geval tot de geleverde Diensten. Bijgevolg is het bedrag van de aansprakelijkheid van VIAVERBIA beperkt tot het bedrag van de factuur of het bedrag geschat door de verzekeringsmaatschappij dat haar aansprakelijkheid dekt.

In afwijking op artikel 10.1 hieronder, moet de klacht van de Klant met betrekking tot een tolkdienst binnen 5 dagen na uitvoering ervan per e-mail, fax of post aan VIAVERBIA worden gemeld. In de klacht worden op gedetailleerde, duidelijke, concrete en controleerbare wijze de redenen vermeld die ertoe geleid hebben dat hij de prestaties van de tolk niet aanvaardt. 

g. Onmogelijkheid de Dienst uit te voeren

VIAVERBIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen of afwezigheid van de tolk die buiten zijn controle vallen, zoals door vertragingen door de NMBS en andere spoorweg-, land- of luchtvaartmaatschappijen, verkeersongevallen, verkeersvertragingen als gevolg van stakingen of demonstraties of andere gebeurtenissen buiten zijn wil. 

Als de tolk reeds onderweg is, maar wegens overmacht helemaal niet aanwezig is, worden de tarieven en kosten voor 50 % betaald door de Klant.

In geval van onvoorziene ziekte gerechtvaardigd door ziekteverlof vastgesteld door een arts voor of tijdens de levering van de Diensten, zal VIAVERBIA al het mogelijke doen om de tolk te vervangen. 

Wanneer VIAVERBIA de zieke tolk onmogelijk kan vervangen omdat er geen vervangers beschikbaar zijn, wordt dit beschouwd als overmacht.

In dat geval kan VIAVERBIA niet worden verplicht tot betaling van een schadevergoeding voor het ongemak dat deze overmacht veroorzaakt.

De levering van de Diensten zal echter geen aanleiding geven tot facturatie van het niet gepresteerde gedeelte wegens overmacht. De eventuele huur van het materiaal en de verplaatsingskosten zullen echter wel aan de Klant worden gefactureerd.

9.5 Nasynchronisatie

Voor nasynchonisatie zijn de prijzen in de offerte gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie, namelijk de duur van het oorspronkelijke bestand, het aantal tekens van de tekst, het type stem, de talen en verwerkingen van het audiobestand. De Diensten van VIAVERBIA zijn voor gratis gebruik op elk medium zonder beperking van de duur, tenzij anders vermeld in de offerte, en voor exploitatie op openbare media zoals uitzendingen op de etherradio, het internet of de televisie.

VIAVERBIA behoudt zich het recht voor de offerte aan te passen indien bepaalde handelingen niet werden gepland of indien de Klant wijzigingen aanbrengt aan het bronbestand.

Voor elke bestelling valideert de Klant één stem. Indien deze stem na teruggave van het bestand niet meer voldoet, blijft het factuurbedrag toch verschuldigd. Er zal een nieuwe offerte worden opgesteld voor een nieuwe opname.

Wanneer de Klant de integratie van geluidsdragers zoals muziek of andere wenst, moet hij ervoor zorgen dat de rechten van rechthebbenden, waaronder auteursrechtenorganisaties, auteurs, uitgevers of componisten, worden gerespecteerd. VIAVERBIA kan zich hier nooit mee bezighouden.

De bestelling wordt pas aanvaard na ontvangst van de ondertekende offerte vergezeld van de bestelling, indien nodig in haar structuur en eventueel vergezeld van de betaling van het voorschot.

De levering gebeurt via e-mail in een MP3 of MP4-bestand, behalve indien anders bepaald in de offerte.

 

ARTIKEL 10: VERANTWOORDELIJKHEID VAN VIAVERBIA BENELUX – KLACHTENMODALITEITEN

VIAVERBIA verbindt er zich toe kwaliteitsvolle Diensten te leveren.

Elke klacht over de kwaliteit van de Prestaties moet binnen de 8 dagen vanaf de uitvoeringsdatum van de Prestatie per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gemeld. 

VIAVERBIA verbindt er zich toe elke klacht binnen een termijn van maximaal 30 dagen te behandelen.

De Klant moet zijn klachtenbrief onderbouwen en er moeten concrete en controleerbare elementen ter ondersteuning worden voorgelegd. Geen enkele klacht mag leiden tot de niet-betaling van de Diensten.

VIAVERBIA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor discrepanties tussen zijn diensten en de behoeften, al dan niet uitgedrukt, maar gerapporteerd als onbevredigend, van de Klant.

Deze laatste moet kennisnemen van de functionele en technische kenmerken van de Diensten van VIAVERBIA.

Elke partij aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit eigen vergissingen, fouten of weglatingen, evenals de vergissingen, fouten of weglatingen van haar eventuele bedienden en agenten en die directe schade toebrengen aan de andere Partij.

Zowel op contractueel als op niet-contractueel niveau neemt VIAVERBIA  niet de financiële gevolgen op zich van vergissingen en fouten van de betrokken partijen, noch stroomopwaarts, noch in concurrentie met hem. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld, hetzij hoofdelijk, hetzij in solidum, voor fouten begaan door andere belanghebbenden, waarvoor zij nooit verplicht is tot de schuld aan de Klant. Deze laatste ziet uitdrukkelijk af van de verplichting in solidum.

VIAVERBIA mag zich laten bijstaan door medewerkers of correspondenten naar keuze. Het bepaalt hoe en door wie de in de bestelbon beschreven diensten worden uitgevoerd.  Het sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade toerekenbaar aan derden die het heeft geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Na voltooiing van zijn opdracht ziet VIAVERBIA zich niet genoodzaakt om de Klant op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de geldende wet- of regelgeving die van toepassing zijn op de opdracht, noch om de Klant te wijzen op de mogelijke gevolgen van een dergelijke wijziging van de opdracht en de resultaten daarvan.

Ervan uitgaand dat de aansprakelijkheid van een van de partijen in twijfel wordt getrokken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, is deze aansprakelijkheid, behalve in gevallen van fraude of grove nalatigheid, slechts beperkt tot de directe materiële schade die voorzienbaar, bewezen is en uitsluitend en rechtstreeks voortvloeit uit een wanprestatie, met uitsluiting van enige indirecte en/of immateriële schade en,  in het bijzonder elk verlies van omzet, winst, bedrijfswinst, erkenning of reputatie, goodwill, actie van een derde, commerciële of economische schade, extra exploitatie- of productiekosten, onderbreking van de werking, extra kosten en ander verlies van inkomsten. Elke partij staat garant voor de verklaring van afstand door haar eigen verzekeraar om de aansprakelijkheid van de andere partij op zich te nemen in geval van indirecte en/of immateriële schade, zoals hierboven op niet-uitputtende wijze vermeld.

Ondanks enige andere bepaling van de Overeenkomst mogen, in alle gevallen waarin VIAVERBIA aansprakelijk is voor schadevergoedingen, deze nooit hoger zijn dan de hoogste van de volgende waarden: hetzij het bedrag van de vergoeding betaald door de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst, hetzij de waarde van de financiële tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Onderneming, wanneer deze de operatie dekt.

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten van VIAVERBIA met betrekking tot de voor de Klant uitgevoerde Diensten zijn het exclusieve eigendom van VIAVERBIA. VIAVERBIA blijft eigenaar van de gebruiksrechten tot de volledige betaling van de factuur en de Klant mag de Dienst niet gebruiken vóór de volledige betaling van de factuur. Na de volledige  betaling van de Dienst mag de Klant deze intellectuele eigendomsrechten op de Dienst gebruiken en/of exploiteren volgens de voorwaarden bepaald in de offerte: ofwel zijn de rechten vrij te gebruiken, op elk medium en zonder beperking van de duur, ofwel zijn ze beperkt in hun gebruik.

De Klant garandeert dat elk document dat door hem en/of zijn vertegenwoordigers en bedienden aan de Dienstverlener wordt meegedeeld, vrij is van enig recht van een derde partij, dat de uitvoering van de door de Dienstverlener aanvaarde diensten zou verbieden. De Klant verbindt zich er onherroepelijk toe om, in zijn hoedanigheid van garant, alle schadevergoedingen te betalen die kunnen worden gevorderd van de Dienstverlener, voor de schending van de rechten van een derde partij als gevolg van de uitvoering van de Diensten.

 

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Elke onmogelijkheid om een van de door VIAVERBIA aanvaarde diensten uit te voeren als gevolg van een geval van overmacht kan niet worden toegeschreven aan VIAVERBIA vn wie de verantwoordelijkheid niet kan worden ingeroepen.

Er wordt gepreciseerd dat de volgende gebeurtenissen worden gelijkgesteld met een geval van overmacht, zonder dat deze lijst volledig is:

 • Uitvallen van de elektriciteit en/of onderbreking van de internetverbinding tussen de Klant en de vertaler of de tolk, ongeacht de oorzaak, evenals elk communicatieprobleem tussen de Klant en de vertaler of de tolk;
 • De onmogelijkheid het materieel dat nodig is voor de uitvoering van de Diensten te gebruiken;
 • Problemen bij het transport van de tolk;
 • Onvoorziene ziekte van de vertaler of de tolk, gerechtvaardigd door ziekteverlof vastgesteld door een arts voor of tijdens de levering van de Diensten
 • Gezondheidssituatie verbonden aan covid of vergelijkbare besmettingen.

 

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING

VIAVERBIA verbindt zich ertoe alle documenten die het ontvangt, alsook de inhoud van alle gesprekken tijdens de levering van de Diensten, geheim te houden. 

VIAVERBIA verbindt zich ertoe ook zijn vertalers, tolken, voice-overs of elke andere persoon die prestaties leveren, deze geheimhoudingsplicht te doen naleven.

 

ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden betekent "wetgeving inzake gegevensbescherming" (i) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("AVG"),  en (ii) alle toepasselijke wet- of regelgeving van EU-lidstaten die uitvoering geven aan de AVG of de bepalingen ervan implementeren, allemaal zoals gewijzigd, aangevuld of vervangen.

Door contact op te nemen met VIAVERBIA BENELUX, zelfs voor een eenvoudig verzoek om Diensten, gaan Klanten en bezoekers van de website https://viaverbia.be en andere websites van VIAVERBIA of de groep OPTILINGUA ermee akkoord dat hun e-mailadres, achternaam en voornaam en informatie met betrekking tot de gevraagde Diensten door VIAVERBIA kunnen worden geregistreerd. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om de offerte, informatie en updates met betrekking tot uw bestelling te verzenden en anderzijds voor occasionele informatie over de taaldiensten van VIAVERBIA.

De gegevens worden alleen verwerkt met het oog op een optimaal gebruik van de door, geleverde Diensten, d.w.z. om de door Klanten geplaatste bestellingen te verwerken, offertes en informatie over geleverde prestaties te bezorgen op vraag van prospecten. De verwerking van Gegevens is bijgevolg noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (dienstenovereenkomst) of om op verzoek van de betrokkene voor het afsluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen (bv. een offerte opsturen).

Deze gegevens mogen worden doorgegeven aan eventuele partners van VIAVERBIA die belast zijn met de uitvoering, de behandeling, het beheer en de betaling van bestellingen. Ze worden nooit meegedeeld aan een derde partij voor reclamedoeleinden. In het kader van zijn activiteiten kan VIAVERBIA ook verplicht zijn om de gegevens mee te delen aan personen aan wie VIAVERBIA bepaalde werkzaamheden met betrekking tot de levering van de Diensten uitbesteedt. Dit zijn de volgende derden: onderaannemers zoals accountants (boekhouding), externe consultants, partners zoals webmasters, programmeurs, IT-specialisten, administraties en belastingdiensten.

VIAVERBIA geeft de Gegevens van zijn Klanten niet door aan derde landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Derde landen zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie hebben.

Verder kan VIAVERBIA ertoe worden gedwongen om de Gegevens vrij te geven om te voldoen aan de geldende wetten of op vraag van een overheid, of in het kader van een gerechtelijke procedure, om de onderhavige AVV te laten naleven bijvoorbeeld om klachten en/of vorderingen te behandelen, om de rechten of belangen van VIAVERBIA of zijn klanten te beschermen.

Wanneer persoonsgegevens door de Partijen worden gedeeld in het kader van of in verband met deze Overeenkomst, bepaalt elke Partij alleen (en niet samen met de andere partij) tijdens de verwerking van persoonsgegevens in het kader van of in verband met deze overeenkomst, het verwerkingsdoel en de -middelen van de betreffende gegevens.

Elke Partij treedt dus op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is elke Partij verplicht:

(a) om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(b) om betrokkenen de informatie te verstrekken waarnaar wordt verwezen in artikelen 13 en 14 van de AVG;

(c) geen handelingen of nalatigheden uit te voeren of uit te laten voeren die aanleiding zouden kunnen geven tot de aansprakelijkheid van de andere Partij op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(d) ervoor te zorgen dat zij op een veilige manier persoonsgegevens met de andere Partij uitwisselt;

(e) ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen worden geboden en dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de vereisten van de AVG en dat de rechten van de betrokkene worden beschermd;

(f) passende bijstand, informatie en samenwerking te verlenen wanneer de andere Partij dit vraagt met betrekking tot gegevensbeschermingsaangelegenheden, met inbegrip van:

- Met betrekking tot alle aangelegenheden die, naar de redelijke mening van de andere Partij, noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de partij de wetgeving inzake gegevensbescherming blijft naleven;

- Met betrekking tot klachten en/of de uitoefening of vermeende uitoefening van rechten door een betrokkene onder de wetgeving inzake gegevensbescherming of in verband met onderzoeken of handhavingsacties door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit ("BGA") of een andere toezichthoudende autoriteit met betrekking tot of in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de andere Partij in het kader van of in verband met deze overeenkomst; en

- Elke inbreuk op de beveiliging en/of elk verlies, vernietiging, beschadiging of wijziging van persoonsgegevens; en

(g) ervoor te zorgen dat al haar commerciële en operationele documenten en de verstrekte persoonsgegevens correct worden opgeslagen, ervoor te zorgen dat geen enkele derde partij toegang heeft tot deze informatie en spontaan de informatie en persoonlijke gegevens die tijdens de looptijd van de Overeenkomst zijn verstrekt, na de beëindiging van de Overeenkomst aan de andere Partij terug te geven, op verzoek, na de beëindiging van de Overeenkomst, rekening houdend met de bewaartermijnen die van toepassing zijn op grond van de beroepswetgeving.

VIAVERBIA verzamelt en bewaart persoonsgegevens die door haar Klanten veilig worden overgemaakt via computer- en fysieke beveiligingsmaatregelen. De gegevens worden opgeslagen in bestanden die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van VIAVERBIA en de IT-dienstverlener die voor VIAVERBIA werkt.

De gegevens worden 3 jaar plus het lopende jaar bewaard.  Als aan het einde van deze periode geen zakelijke relatie wordt geregistreerd, worden ze automatisch van de servers verwijderd. De gegevens worden opgeslagen in een extern datacenter in een lidstaat van de Europese Unie.

Wij informeren de Klanten hierbij dat ze het recht hebben aan VIAVERBIA te vragen de hen betreffende Gegevens in te kijken, te rectificeren of te wissen. Daarnaast hebben zij recht op beperking van de verwerking en in bepaalde omstandigheden recht op bezwaar, alsook het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Klanten kunnen contact opnemen met VIAVERBIA voor vragen of om meer informatie te verkrijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens of om hun rechten uit te oefenen, op het volgende e-mailadres: info@viaverbia.be. VIAVERBIA zal binnen een termijn van maximaal één maand reageren.

Wij informeren de Klanten ook dat als ze niet tevreden zijn met het antwoord van VIAVERBIA –op een van hun vragen of over de manier waarop VIAVERBIA BENELUX de Gegevens verwerkt, zij het recht hebben een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in België is dat de GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de Consument om de rechten en bescherming te doen gelden die worden geboden door de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing zou zijn zonder deze clausule, worden deze AVV en de daaruit voortvloeiende activiteiten beheerst door en onderworpen aan het Belgisch recht.

 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN

ARTIKEL 16: HERROEPINGSRECHT VOOR OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMSTEN 

In geval van een op afstand gesloten Overeenkomst, heeft de Klant, bij wet, vanaf het sluiten van de overeenkomst twee weken de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Binnen deze termijn kan de Klant zijn herroepingsrecht bij VIAVERBIA uitoefenen en zijn bestelling annuleren, zonder enig motief te geven of een boete te betalen, door een e-mail te sturen naar het adres info@viaverbia.be om zijn ondubbelzinnige wens tot herroeping kenbaar te maken. De Klant kan het modelformulier voor herroeping gebruiken.

MODEL HERROEPINGSFORMULIER
 (Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt herroepen)
   - Ter attentie van VIAVERBIA , info@viaverbia.be:
   - Ik/wij beteken(en) hierbij mijn/onze herroeping van de Overeenkomst voor onderstaande prestatie:
   - Besteld op (*)
   - Naam van de consument(en) (*)
   - Adres van de consument(en) (*)
   - Handtekening van de consument(en) (enkel in geval van de betekening van dit formulier op papier)
   - Datum (*)."

(*) In te vullen gegevens

Als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, betekent dat dat de levering van de Diensten niet is begonnen tijdens de herroepingstermijn. Als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent binnen de hiervoor opgegeven termijn, wordt alleen de prijs van de bestelde Diensten terugbetaald en dit binnen een termijn van maximaal twee weken te beginnen op de dag van ontvangst door VIAVERBIA, van de kennisgeving van de herroeping van de Klant.

De Klant die wenst dat de levering van Diensten onmiddellijk door VIAVERBIA wordt uitgevoerd zonder het einde van de herroepingstermijn af te wachten, wordt er echter naar behoren van op de hoogte gebracht dat hij, als gevolg van dit uitdrukkelijke verzoek en in overeenstemming met artikelen VI.46 en VI.53 van het Wetboek economisch recht, zijn herroepingsrecht voor de betreffende dienst niet langer kan uitoefenen. In dit geval erkent de Consument, door de loutere aanvaarding van deze AVV, uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door VIAVERBIA, in alle gevallen waarin de uitvoering van de Diensten is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn mits zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

ARTIKEL 16: WETTELIJKE GARANTIE VAN INHOUD EN DIGITALE DIENSTEN

Wat de levering van zowel digitale inhoud betreft, dit wil zeggen alle gegevens die zijn geproduceerd en geleverd in digitale vorm, als de levering van digitale diensten, dit wil zeggen ofwel elke dienst om gegevens in digitale vorm aan te maken, te verwerken of op te slaan of te openen, ofwel elke dienst om gegevens in digitale vorm te delen of elke andere interactie ermee, die door de Klant of andere gebruikers van deze dienst zijn geüpload of aangemaakt, vanaf 1 juni 2022, geniet de Consument de garantieregels van de artikelen 1701/1 en volgende van het oude Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 17: BETALINGSACHTERSTAND

Wanneer de Consument er niet in slaagt zijn verbintenissen na te komen, zal VIAVERBIA het gratis een eerste ingebrekestelling sturen.  De Consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de verschuldigde bedragen te betalen.

Deze termijn van 14 dagen vangt aan op de derde werkdag volgend op de verzending van de herinnering aan de Consument. Als de herinnering naar de Consument wordt gemaild, vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag volgend op de verzending van de elektronische herinnering aan de Consument.

Als de Consument zijn schuld niet betaalt binnen 14 kalenderdagen na de vervaldag, zijn van rechtswege en zonder enige andere ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd op het restbedrag, vanaf de dag volgend op de verzending van een herinnering aan de Consument.

Deze verwijlinteresten komen overeen met de beleidsrente vermeerderd met acht procentpunten, zoals bepaald in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ofwel voor het tweede semester 2023, een rentevoet van 12 %.

Naast de verwijlinteresten is er een vaste vergoeding verschuldigd tot dekking van de kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld bij de Consument. Het bedrag van deze vergoeding varieert naargelang het bedrag van de resterende schuld, ofwel 20 euro als het verschuldigde bedrag minder bedraagt dan of gelijk is aan 150 euro, 30 euro plus 10 % van het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500 euro, als de schuld in deze schijf ligt, en ten slotte, 65 euro plus 5 % van het verschuldigde bedrag boven 500 euro, maar maximaal 2 000 euro voor schulden van meer dan 500 euro.

 

ARTIKEL 18: GESCHILLEN

Alle geschillen over de Diensten die VIAVERBIA levert in toepassing van deze AVV, zowel over hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun consequenties en hun gevolgen die niet met een minnelijke schikking tussen VIAVERBIA en de Klant kunnen worden beslecht, worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijk zetel van VIAVERBIA gelegen is, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de internationale privébepalingen die toepasselijk zijn op de geschillen tussen professionals en consumenten.

De Consument wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij een beroep kan doen op een conventionele bemiddeling.

 

ARTIKEL 19: PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING VAN DE KLANT

De Klant erkent, alvorens zijn bestelling te plaatsen, op een leesbare en begrijpelijke manier op de hoogte te zijn gebracht van deze AVV en van alle informatie en inlichtingen bedoeld in artikel VI.45 van het Wetboek economisch recht, en in het bijzonder:

 • de essentiële eigenschappen van de Diensten, rekening houdend met de gebruikte gegevensdrager en de Dienst in kwestie;
 • de identiteit van de onderneming, met inbegrip van haar ondernemingsnummer, handelsnaam;
 • de prijs van de Diensten en de bijkomende kosten (bijv. hardware); 
 • bij gebreke aan de onmiddellijke uitvoering van de Overeenkomst, de datum of periode waarop VIAVERBIA zich ertoe verbindt de Dienst te leveren;  
 • informatie met betrekking tot de identiteit van VIAVERBIA , zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien niet verstrekt door de context; 
 • informatie met betrekking tot de wettelijke en contractuele garanties en de wijze waarop deze worden uitgevoerd; 
 • de mogelijkheid om in geval van een geschil gebruik te maken van conventionele bemiddeling; 
 • informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, procedures voor de uitoefening van dit recht en standaardformulier voor herroeping), beëindigingsprocedures en andere belangrijke contractuele voorwaarden (artikel 16 hierboven).

Het feit dat een natuurlijke persoon bestelt op de website van VIAVERBIA, https://viaverbia.be impliceert de aanvaarding van en de volledige instemming met deze AVV, wat uitdrukkelijk door de Klant wordt erkend die met name afziet een beroep te doen op een contradictorisch document dat niet tegenstelbaar is tegenover VIAVERBIA.

 

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR PROFESSIONELE KLANTEN

ARTIKEL 20: ALGEMENE SPECIFIEKE VERKOOPVOORWAARDEN

De informatie in de catalogi, prospecten en prijslijsten van VIAVERBIA zijn louter informatief en kunnen op elk ogenblik worden herzien.

VIAVERBIA heeft het recht alle wijzigingen aan te brengen die het nuttig acht.

VIAVERBIA kan bovendien worden verplicht om categorische algemene verkoopvoorwaarden op te stellen, in afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden, afhankelijk van het type overwogen professionele klant, bepaald op basis van objectieve criteria.  

In dat geval zijn deze Specifieke Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle professionele klanten die beantwoorden aan deze criteria.

 

ARTIKEL 21: NIET-AFDWINGBAARHEID VAN DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VAN DE PROFESSIONELE KLANT

De professionele klant erkent en aanvaardt hierbij uitdrukkelijk onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en verklaart hierbij dat hij er perfect van op de hoogte is. Hij doet tegelijkertijd afstand van eventuele tegenstrijdige documenten en, met name, van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden die niet kunnen worden ingeroepen tegen VIAVERBIA, zelfs niet als VIAVERBIA hiervan op de hoogte is.

 

ARTIKEL 22: GEEN COMPENSATIE VOOR NIET-WEDERKERIGE VORDERINGEN OF SCHULDEN

Uitgezonderd met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van, en op voorwaarde dat de vorderingen en wederkerige schulden zeker, vaststaand en invorderbaar zijn, mag de professionele klant in geen geval eventuele boetes wegens een laattijdige of niet-conforme levering van de bestelde Diensten verrekenen met de door de professionele klant aan VIAVERBIA verschuldigde bedragen voor de aankoop van deze Diensten.

 

ARTIKEL 23: GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe deze aan- en verkooptransacties, gesloten in toepassing van deze AVV,  zouden kunnen leiden, met betrekking tot zowel hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en voortzettingen en die niet konden worden opgelost tussen VIAVERBIA en de professionele klant, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van VIAVERBIA gelegen is.

 

V. SLOTBEPALINGEN

Authentieke tekst. De Franse tekst van deze Overeenkomst is de enige authentieke tekst. Als deze tekst wordt vertaald in een of meer talen, prevaleert in geval van een geschil altijd de oorspronkelijke Franse versie.

Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt het volledige akkoord tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere discussies, onderhandelingen, documenten of overeenkomsten.

Schriftvorm. Alle wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan deze Overeenkomst mogen uitsluitend schriftelijk worden aangebracht, met verwijzing naar deze Overeenkomst en door beide Partijen of hun volledig gemachtigde vertegenwoordigers ondertekend.

Niet-compensatie. De verrekening door de Klant van de aan VIAVERBIA verschuldigde bedragen met de bedragen die door de Klant kunnen worden gevorderd, is niet toegestaan, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIAVERBIA.

Draagbaarheid van schulden. Elke schuld uit hoofde van deze Overeenkomst is draagbaar en niet-haalbaar.

Woonplaatskeuze. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst, de verbanden en gevolgen ervan, kiezen de Partijen woonplaats in hun respectieve maatschappelijke   zetel zoals aangegeven op de bestelbon. Elke woonplaatswijziging van een van de Partijen moet onverwijld aan de andere Partij worden bekendgemaakt, bij gebreke waarvan zij niet afdwingbaar is jegens de andere partij.

Kennisgevingen. Elke Partij zal de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging in de Voorwaarden of het optreden van een gebeurtenis die de uitvoering van deze Overeenkomst verstoort of dreigt te verstoren.

Salvatorische clausule. Wanneer op een bepaald ogenblik, een of meer bepalingen van deze Overeenkomst illegaal, ongeldig of niet-toepasbaar zijn of worden, geheel of gedeeltelijk, krachtens een toepasselijke wet, worden de wettelijkheid, de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen of een deel van een bepaling op geen enkele manier beïnvloed of aangetast.

In geval van onwettigheid, ongeldigheid of niet-toepasbaarheid streven de Partijen ernaar te goeder trouw te onderhandelen teneinde overeenstemming te bereiken over een geldige en toepasbare vervangende bepaling die, voor zover mogelijk, in overeenstemming is met de inhoud en het voorwerp van deze Overeenkomst en waarvan de economische en rechtsgevolgen de ongeldige, onwettige of niet-toepasbare bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

Geen verklaring van afstand. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, mag het verzuim van een Partij om op enig moment een van de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen of op enig moment de uitvoering door de andere Partij van een van deze bepalingen te eisen, in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen, en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid van deze Overeenkomst  of een deel daarvan, of aan de rechten van die Partij om daarna de toepassing van elk van deze bepalingen af te dwingen.

Een verklaring van afstand van enige term, bepaling, voorwaarde, recht of toestemming die krachtens deze Overeenkomst wordt verleend, is alleen van kracht indien deze schriftelijk wordt gegeven en ondertekend door de partij die afstand doet of instemt en alleen in het geval en voor het doel waarvoor ze wordt gegeven.

Bevoegdheid van de ondertekenaars. Elke ondertekenaar van deze Overeenkomst garandeert dat hij de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst te ondertekenen namens de Partij waarvoor hij het document ondertekent, dat de Overeenkomst is goedgekeurd door alle toepasselijke interne bedrijfsprocedures en dat hij ermee instemt de andere Partij te verdedigen tegen en te vrijwaren van elke claim die gebaseerd is op het ontbreken van de tekenbevoegdheid namens de Partij waarvoor hij hierin is tussengekomen.

Elektronische handtekeningen. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de handtekening van een Partij via een gescande of digitale afbeelding van een handgeschreven handtekening (bv. een PDF-scan) of een elektronische handtekening (bv. via DocuSign) in overeenstemming met eIDAS-verordening EU/910/2014 voor de geldigheid, de toepasbaarheid en de toelaatbaarheid dezelfde kracht en werking heeft als een originele handgeschreven handtekening. Elke partij ontvangt een volledig ondertekend afschrift van de Overeenkomst. De levering van de kopie die volledig per e-mail of via een systeem voor elektronische handtekeningen wordt uitgevoerd, heeft dezelfde kracht en hetzelfde effect als de levering van een originele papieren versie.

Vraag een gratis prijsofferte aan

en ontvang binnen enkele uren een voorstel

 1. Geef aan wat u wenst
 2. Vraag een prijsofferte aan
 3. Bevestig en ontvang uw bestelling